Praca w sekcjach


Celem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja umysłowa i fizyczna osób starszych dla przeciwdziałania narastającej z wiekiem bierności, a w konsekwencji do stopniowej marginalizacji, a nawet  wykluczania społecznego tej grupy. Sposobem prowadzącym do celu jest organizowanie zajęć zmierzających do podnoszenia ogólnej sprawności na wyższy poziom, do usuwania negatywnych skutków i stereotypów dotyczących starości. Działania te mają także prowadzić do przedłużenia okresu aktywności zawodowej, do celowego wykorzystania potencjału zawodowego i społecznego osób starszych. Ma to obecnie istotne znaczenie, a będzie miało jeszcze większe w przyszłości, wobec  zmniejszania się w Polsce liczby osób w wieku produkcyjnym. Statutowa działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzona jest w sekcjach. Każdy z członków Stowarzyszenia może wybrać te z kilku, w zajęciach których chce uczestniczyć. Nie ma liczbowego limitu przynależności. Obecnie działa dziesięć sekcji, planowane są kolejne.
Aktywizacji umysłowej osób starszych służy uczestnictwo w wykładach popularno-naukowych, w warsztatach pracy z komputerem i internetem, w lektoratach języka angielskiego,francuskiego i niemieckiego oraz sekcji artystycznej. Aktywizacja fizyczna służy poprawie ogólnej kondycji i sprawności ruchowej. Usprawnienie takie przeciwdziała procesowi stopniowego zniedołężnienia. Cel ten będzie stopniowo osiągany przez uczestnictwo w gimnastyce rehabilitacyjnej na sali, gimnastyce rekreacyjnej i usprawniającej w basenie kąpielowym, w zajęciach rytmiczno-tanecznych.

Komentarze

Dodaj komentarz