Trochę historii…


O potrzebie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. mówiono od kilkunastu lat na zebraniach różnych, miejscowych gremiów. Zgłaszane w tej sprawie wnioski były jednak  odrzucane z uzasadnieniem, że taka działalność nie leży w profilu zainteresowań już działających organizacji. W innym miejscu i czasie stwierdzono, że z wykonanej symulacji ekonomicznej wynika brak możliwości finansowania takiego przedsięwzięcia przez dany związek. Po kilku bezskutecznych próbach zainteresowania sprawą kolejnych, społecznych struktur, przy końcu stycznia 2011r, do tworzenia UTW przystąpili małżonkowie Stefania i Edward Formanowiczowie. Rozpoczęli rozmowy osobiste i telefoniczne z sąsiadami, znajomymi, przypadkowymi osobami. Prosili także o współdziałanie  z zarządami średzkich Związków, Towarzystw itp. Agitowali, wyjaśniali cele, wskazywali na możliwości i zachęcali do podpisywania deklaracji przystąpienia do UTW. Wzory potrzebnych dokumentów uzyskali od  p. Apolonii Dykcik – prezesa UTW w Krobi. W ciągu lutego – do połowy marca – małżonkowie zgromadzili wokół siebie ponad 30 osób, z którymi utworzyli Komitet Założycielski. Na zwołanym zebraniu założycielskim przyjęto Statut. W ślad za tym niezwłocznie wystąpiono z wnioskiem o rejestrację.  W kwietniu Stowarzyszenie UTW w Środzie Wlkp. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Duży napływ kolejnych zgłoszeń zrodził potrzebę odbycia pierwszego zebrania plenarnego. Wzięło w nim udział ponad 70 osób. Przybyli przedstawiciele miejscowych władz: Starosta p. mgr Tomasz Pawlicki i Burmistrz p. mgr Wojciech Ziętkowski.  Referat o celach, zadaniach i planowanych sposobach działania UTW, wygłosił p. mgr Edward Formanowicz. Wybrano 10 osobowy Zarząd składający się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, przewodniczącego Rady Programowej i czterech członków zarządu. Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Uchwalono wysokość składek i wpisowego. Zarząd niezwłocznie rozpoczął pracę. Zebrania Zarządu odbywały się odtąd regularnie dwa razy w miesiącu. W czerwcu średzki UTW został wpisany do Powiatowego Rejestru Stowarzyszeń, w lipcu otrzymał numer REGON, w sierpniu numer NIP. Założono konto w Banku i ubezpieczono Stowarzyszenie od odpowiedzialności cywilnej. W sierpniu UTW miał 120 członków.

Dzięki szczególnie życzliwemu stosunkowi do potrzeb ludzi starszych p. Burmistrza Środy, który zgodził się na nieodpłatne korzystanie przez członków Stowarzyszenia z pomieszczeń i urządzeń w kilku obiektach komunalnych jak Biblioteka (gdzie teraz nasza siedziba), szkoły, basen itp., stało się możliwe podjęcie działań merytorycznych.  Zorganizowano 9 sekcji: nauki języka angielskiego, j. niemieckiego, obsługi komputera z internetem, gimnastyki rehabilitacyjnej, gimnastyki w basenie kąpielowym, wykładową popularno-naukową, artystyczną (malarstwo, decoupage), gry w brydża, tańca towarzyskiego, oraz sezonową: spacerową z kijkami. Pozyskano wykładowców, lektorów, instruktorów do prowadzenia zajęć w sekcjach, głównie spośród grona nauczycieli miejscowych szkół. Podpisano stosowne umowy.  W dniu 15 września 2011r odbyło się zebranie przygotowawcze do inauguracji, na które przybyło ok. 100 osób. Wykład pt. „Świadkowie narodzin informatyki” wygłosił p. dr inż. Ryszard Sobkowiak pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. W dniu 28 września 2011r, w auli tutejszej Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczni-Ekonomicznej – z którą UTW podpisał umowę o patronat – w obecności ok. 120 osób, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Przybyli na nią przedstawiciele władz miejscowych: pp. Starosta, Burmistrz, Wiceburmistrz, dwoje Przewodniczących: Rady Powiatu i Miejskiej, Rektor i Prorektor WWSSE, Dyrektorzy: Biblioteki Miejskiej, Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Kultury, pp. Prezes Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego, Społecznego Komitetu Rodzin Powstańców Wielkopolskich, Dyrektorzy Szkół i inni. Pisma gratulacyjne przysłali: p. prezydentowa Anna Komorowska i Wojewoda Wielkopolski. Wykład pt. „Filantropia i dobroczynność w naukach społecznych” wygłosił p. dr Jakub Andrzejczak, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość uświetnił występ młodzieżowego chóru „Ama La Musica” pod wyrazistą dyrygenturą p. Marty Łuczak, który zaśpiewał studencki hymn „Gaudeamus igitur” oraz kilka  innych utworów. I tak to się zaczęło. W listopadzie odbyły się dwa wykłady ogólne, w grudniu jeden. Z inicjatywy Prezesa UTW, w porozumieniu z p. Burmistrzem i przy współpracy z Urzędem Miejskim, 11.11.2011 odbyło się (na odnowionym Rynku) publiczne śpiewanie pieśni patriotycznych dla uczczenia Święta Niepodległości. Do końca 2011 r odbyły się cztery zebrania plenarne UTW,  Zarząd odbył kilkanaście zebrań roboczych, rozwiązując na bieżąco  pojawiające się problemy. Stale przewija się problematyka programu dalszego rozwoju. Sekcje intensywnie pracują, racjonalnie podzieliły się na mniejsze grupy – stosownie do pojemności pomieszczeń, basenu, liczby komputerów i wymagań dydaktycznych. Na początku grudnia 50 osobowa grupa członków UTW wyjechała na wycieczkę do Muzeum w Gieczu, gdzie wysłuchała  ciekawego wykładu pt. „Miejsce grodu w Gieczu w procesie formowania się państwa polskiego” wygłoszonego przez p. mgr Teresę Krysztofiak – pracownicę naukową tamtejszego Muzeum. Ponadto grupa zwiedziła tam 2 wystawy, skansen, obiekty archeologiczne i romański kościółek. W styczniu 2012r odbędzie się zebranie ogólne podsumowujące 2011 rok pod względem merytorycznym oraz finansowym i proponujące kierunki dalszych działań Stowarzyszenia.

Napisał; E. F.

Komentarze

Dodaj komentarz