ogólne

Praca w sekcjach


Celem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja umysłowa i fizyczna osób starszych dla przeciwdziałania narastającej z wiekiem bierności, a w konsekwencji do stopniowej marginalizacji, a nawet  wykluczania społecznego tej grupy. Sposobem prowadzącym do celu jest organizowanie zajęć zmierzających do podnoszenia ogólnej sprawności na wyższy poziom, do usuwania negatywnych skutków i stereotypów dotyczących starości. Działania te mają także prowadzić do przedłużenia okresu aktywności zawodowej, do celowego wykorzystania potencjału zawodowego i społecznego osób starszych. Ma to obecnie istotne znaczenie, a będzie miało [...]

Trochę historii…


O potrzebie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. mówiono od kilkunastu lat na zebraniach różnych, miejscowych gremiów. Zgłaszane w tej sprawie wnioski były jednak  odrzucane z uzasadnieniem, że taka działalność nie leży w profilu zainteresowań już działających organizacji. W innym miejscu i czasie stwierdzono, że z wykonanej symulacji ekonomicznej wynika brak możliwości finansowania takiego przedsięwzięcia przez dany związek. Po kilku bezskutecznych próbach zainteresowania sprawą kolejnych, społecznych struktur, przy końcu stycznia 2011r, do tworzenia UTW przystąpili małżonkowie Stefania i Edward [...]