Home » Nasze sekcje

Praca w sekcjach

Celem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja umysłowa i fizyczna osób starszych dla przeciwdziałania narastającej z wiekiem bierności, a w konsekwencji do stopniowej marginalizacji, a nawet  wykluczania społecznego tej grupy. Sposobem prowadzącym do celu jest organizowanie zajęć zmierzających do podnoszenia ogólnej sprawności na wyższy poziom, do usuwania negatywnych skutków i stereotypów dotyczących starości. Działania te mają także prowadzić do przedłużenia okresu aktywności zawodowej, do celowego wykorzystania potencjału zawodowego i społecznego osób starszych. Ma to obecnie istotne znaczenie, a będzie miało jeszcze większe w przyszłości, wobec  zmniejszania się w Polsce liczby osób w wieku produkcyjnym.

Statutowa działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzona jest w sekcjach. Każdy z członków Stowarzyszenia może wybrać te z kilku, w zajęciach których chce uczestniczyć. Nie ma liczbowego limitu przynależności. Obecnie działa dziesięć sekcji, planowane są kolejne.

Aktywizacji umysłowej osób starszych służy uczestnictwo w wykładach popularno-naukowych, w warsztatach pracy z komputerem i internetem, w lektoratach języka angielskiego i niemieckiego oraz sekcji artystycznej.

Aktywizacja fizyczna służy poprawie ogólnej kondycji i sprawności ruchowej. Usprawnienie takie przeciwdziała procesowi stopniowego zniedołężnienia. Cel ten będzie stopniowo osiągany przez uczestnictwo w gimnastyce rehabilitacyjnej na sali, gimnastyce rekreacyjnej i usprawniającej w basenie kąpielowym, w zajęciach rytmiczno-tanecznych.

Terapia tańcem

tango Taneczne ćwiczenia koordynujące i relaksujące, mają na celu rozładowywać napięcia nieodłącznie związane z dzisiejszymi stosunkami międzyludzkimi, sytuacjami rodzinnymi itd. Ponadto taniec umuzykalnia, uczy koordynacji i elegancji ruchów,a więc łagodzi obyczaje, czego tak potrzebujemy w świecie nas otaczającym. Ponadto zacieśnia więzy towarzyskie między uczestnikami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w wielu miastach na zachodzie Europy organizują się grupy osób starszych, które w tworzonych w tym celu klubach, tańczą tango. Jest to znamienne zjawisko, wskazujące na stopniowe przemijanie mody na nieharmoniczną, agresywną, hałaśliwą muzykę. Zajęcia prowadzi Patrycja Siódmiak- Maciejewska.

Sekcja gimnastyki rekreacyjnej w basenie

plywanie-cwiczenia-odchudzajace(1) Gimnastyka w basenie kąpielowym, podobnie jak gimnastyka rehabilitacyjna, ma na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia uczestników ćwiczeń, ich odporności, zwiększenia sprawności. Ćwiczenia w wodzie wpływają korzystnie na samopoczucie, kondycję i wagę. Przy okazji zwiększają także ruchomość stawów nie obciążając ich równocześnie, tak jak ćwiczenia „na sucho”. Wodne ćwiczenia to także dobry pomysł przy chorobach.
Sekcja podzielona jest grupy. Zajęcia prowadzi p. J. Hańczyk. Opiekunem sekcji jest Irena Węclewska.

Sekcja gimnastyki rehabilitacyjnej

Liczne publikacje informują, że poprawa kondycji i sprawności fizycznej – także po urazach, operacjach itp. -  powoduje polepszenie samopoczucia, podnosi na wyższy poziom samoocenę i zwiększa chęć do nauki, do zdobywania nowej wiedzy i pokonywania wezwań i trudności życiowych. Udział w indywidualnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych aktywizuje organizm, poprawia krążenie płynów ustrojowych i przyspiesza przemianę materii. Ćwiczenia korzystnie wpływają na ciało i na umysł uczestników. Zwiększają odporność na stresy i infekcje, a także zmniejszają napięcie i chronią przed depresją. Takie efekty, możliwe do osiągnięcia przez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach tej sekcji, są celem, dla którego została ona zorganizowana i jest prowadzona. Obecnie  to jedna z liczniejszych sekcji.  [zdjęcia]. Opiekunką sekcji z ramienia Zarządu jest p. Elżbieta Nowak. Z uwagi na konieczność indywidualnego doboru ćwiczeń i nadzoru, podzielono sekcję na grupy. Zajęcia odbywają się w Centrum Rehabilitacji Ruchowej prowadzonym przez Edmunda Szkudlarka.

Plan zajęć sekcji

Sekcja brydżowa

W zajęcia tej sekcji angażuje się 6 osób. Gra się brydża towarzyskiego, nie sportowego, bez pieniędzy. Sekcja [zdjęcie] znalazła pomieszczenie w Ośrodku Kultury. Opiekunem jest T. Felman, a animatorem Ireneusz Skoczek.

Sekcja artystyczna

Na ogół dopiero w starszym wieku większość osób ma wystarczająco dużo wolnego czasu, który mogą poświęcić na branie udziału w zajęciach realizujących lub rozwijających ich pozazawodowe pasje. W zajęciach sekcji artystycznej bierze czynny udział 10 osób, które angażują się w twórczość artystyczną. Spotkania są dobrą okazją do wzajemnej integracji i pożytecznego spędzania czasu wolnego i stanowią źródło satysfakcji z wykonanych własnoręcznie prac.

Podstawowym kierunkiem prac jest rysunek i malarstwo. Stopniowo, w miarę nabywania umiejętności przez studentów, rozwijane będą  także inne kierunki. Zajęcia prowadzi  Sara Filipiak w Średzkim Ośrodku Kultury. Opiekunem z ramienia Zarządu jest Tadeusz Świejkowski.

Lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego

Znacząca liczba osób ma krewnych – dzieci, wnuki – poza granicami Polski. Często są to drugie lub trzecie pokolenia, które słabo, lub wcale, nie posługują się już językiem polskim. Ponadto w naszym języku codziennym pojawiają się i utrwalają, w coraz większej liczbie, nowe słowa, terminy, pojęcia, których znaczeń osoby starsze nie rozumieją. Dla ożywienia kontaktów z rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi, dla lepszego zrozumienia przemian zachodzących w otaczającym nas świecie, dobrze będzie gdy starsze osoby nauczą się, lub odświeżą znajomość, choćby jednego z języków obcych. Oprócz tego, gdy wyjadą za granicę na wakacje, na wycieczkę, to nie będą „nieme” i zdane wyłącznie na łaskę opiekunów, czy przewodników. Po prostu poczują się pewniej, lepiej, a Polaków inne nacje nie będą traktowały z wyższością. Także Średzianie nie będą zakłopotani gdy cudzoziemiec – których coraz więcej odwiedza także nasz miasto – zapyta np. o drogę do Poznania, Wrześni, lub jak ma trafić na Rynek, czy do Kolegiaty.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w Gimnazjum nr 1, prowadzący – M.Cybichowski; opiekunem grupy – Elżbieta Lobermajer.

Zajęcia z języka niemieckiego odbywają się w Gimnazjum nr 1, prowadząca A.Wysocka; opiekun grupy – Elżbieta Nowak.

Zajęcia z języka francuskiego odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym, prowadząca – Danuta Grześkowiak; opiekun – Elżbieta Nowak.

Warsztaty pracy z komputerem i Internetem

komputer-dla-fotografow-imac-2  Członkowie UTW, biorący udział w zajęciach tej sekcji,  powinni nauczyć  się – a już coś umiejący mogą  doskonalić -  umiejętności obsługi i wykorzystania komputera do nawiązywania kontaktów z innymi osobami, w tym do prowadzenia korespondencji, wymiany plików, czytania książek, czasopism, do wirtualnego zwiedzania ciekawych miejsc na świecie – ogólnie do korzystania z ogromnej ilości specyficznych informacji osiągalnych przez Internet. Ponadto do załatwiania – za pomocą tego środka komunikacji – stale rosnącej liczby spraw urzędowych, składania wniosków, przekazywania opłat, zarządzania kontem bankowym oraz do wielu innych czynności.

Współcześnie poziom informatyzacji życia codziennego lawinowo rośnie wskutek czego brak umiejętności obsługi komputera, nawet na podstawowym poziomie, powodowałby szybką, społeczną marginalizację osób starszych, a w konsekwencji ich uzależnienie od innych, lub całkowite wykluczenie. Należy temu jak najwcześniej, usilnie przeciwdziałać. I taki jest cel działań UTW.

Z ramienia Zarządu sekcją opiekują się p.p. Wanda Magdziarska, Irena Węclewska i Anna Sękowska.

Ze względu na duża liczebność uczestników zajęć sekcja została podzielona na 6 grup: pierwsza i druga grupa ma zajęcia w Gimnazjum nr 1; trzecia, czwarta grupa  w Szkole Podstawowej nr 2; piąta i szósta grupa  w Zespole Szkół Zawodowych. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzą p.p. Joanna Majcher, Renata Smoczyk i Marcin Półrolniczak.

Sekcja wykładowa

Tematyka wykładów popularno-naukowych jest ukierunkowana na zagadnienia interesujące członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zarys tej tematyki można ogólnie określić jako: psychologia wieku dojrzałego, psychologia społeczna  – w tym dotycząca prawidłowego kształtowania kontaktów z młodszymi pokoleniami – metody stosowane w celu aktywizacji umysłowej osób starszych, medycyna geriatryczna i inne. A także poszerzanie wiedzy ogólnej: z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, w tym historycznych, kultury i sztuki, a także nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. Czyli do poszerzania wiedzy  o otaczającym nas świecie, dla poznania jego piękna i harmonii.  Aby zrealizować  tak wytyczone cele organizowane są także wycieczki tematyczne, bliższe i dalsze, jedno- i wielodniowe. Kierunki działań UTW, w tym sekcji wykładowej, wytycza Komisja Programowa. Wykłady odbywają się w różnych miejscach Środy Wlkp.: w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego, w Ośrodku Kultury, w Zespole Szkól Zawodowych, w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej.

Praca w sekcjach

Celem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja umysłowa i fizyczna osób starszych dla przeciwdziałania narastającej z wiekiem bierności, a w konsekwencji do stopniowej marginalizacji, a nawet  wykluczania społecznego tej grupy. Sposobem prowadzącym do celu jest organizowanie zajęć zmierzających do podnoszenia ogólnej sprawności na wyższy poziom, do usuwania negatywnych skutków i stereotypów dotyczących starości. Działania te mają także prowadzić do przedłużenia okresu aktywności zawodowej, do celowego wykorzystania potencjału zawodowego i społecznego osób starszych. Ma to obecnie istotne znaczenie, a będzie miało jeszcze większe w przyszłości, wobec  zmniejszania się w Polsce liczby osób w wieku produkcyjnym. Statutowa działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzona jest w sekcjach. Każdy z członków Stowarzyszenia może wybrać te z kilku, w zajęciach których chce uczestniczyć. Nie ma liczbowego limitu przynależności. Obecnie działa dziesięć sekcji, planowane są kolejne.
Aktywizacji umysłowej osób starszych służy uczestnictwo w wykładach popularno-naukowych, w warsztatach pracy z komputerem i internetem, w lektoratach języka angielskiego,francuskiego i niemieckiego oraz sekcji artystycznej. Aktywizacja fizyczna służy poprawie ogólnej kondycji i sprawności ruchowej. Usprawnienie takie przeciwdziała procesowi stopniowego zniedołężnienia. Cel ten będzie stopniowo osiągany przez uczestnictwo w gimnastyce rehabilitacyjnej na sali, gimnastyce rekreacyjnej i usprawniającej w basenie kąpielowym, w zajęciach rytmiczno-tanecznych.